Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Cookie Policy

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní, používáme tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory uložené prohlížečem, který používáte. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho zařízení. Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie lze například použít k detekci zařízení, které tento web zavolalo, když je znovu vyvoláno.

Pokud jsou jednotlivé osobní údaje zpracovávány prostřednictvím našich individuálních souborů cookie, které provedeme, bude zpracování provedeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 pro ochranu našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a také pro zákazníka vstřícný a efektivní design návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně rozhodovat o jejich přijetí, nebo můžete vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie.

Zde najdete informace o zpracování osobních údajů

 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten, verwenden wir sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von dem von Ihnen verwendeten Browser gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen und auch keine Viren auf Ihr Gerät übertragen. Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Mithilfe von Cookies kann beispielsweise das Gerät, mit dem diese Website aufgerufen wurde, bei einem erneuten Aufruf erkannt werden.

Sofern durch einzelne von uns gesetzte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten

 

In order to make visiting our website attractive, we use so-called cookies. Cookies are small text files that are stored by the browser you use. Cookies cannot execute programs or transmit viruses to your device. If cookies are set, they collect and process certain user information such as browser and location data as well as IP address values to an individual extent. Persistent cookies are automatically deleted after a specified period, which may vary depending on the cookie. Cookies can be used, for example, to recognize the device with which this website was accessed when it is accessed again.

If individual cookies set by us also process personal data, processing is carried out in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR in order to safeguard our legitimate interests in the best possible functionality of the website and a customer-friendly and effective design of the page visit.

Please note that you can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and can decide individually whether to accept them or to exclude the acceptance of cookies in certain cases or in general. Each browser differs in the way it manages the cookie settings. This is described in the help menu of each browser, which explains how you can change your cookie settings.

Here you will find further information on the processing of personal data