Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

B. Molnár: Podpora exportu do SRN

Čeští exportéři zaměření na SRN to nemají snadné. Ačkoliv, či právě protože, do SRN směřuje stále nejvíce českého exportu, nemají zde žádné významné zastoupení. Jsou zde sice obchodně ekonomické útvary zastupitelského úřadu ČR, Česká centra i zastoupení CzechTrade, ale jejich možnosti jsou omezené. Tyto instituce navíc nemají možnost poskytovat komplexní služby konkrétním českým exportérům a již vůbec nemají možnost hájit jejich zájmy jako celku, případně zájmy jednotlivých skupin českých podnikatelů podle příslušných podnikatelských oborů.

V SRN neexistuje obdoba Německo-české hospodářské komory (DTIHK), kterou si v Praze založil Německý průmyslový a hospodářský sněm (DIHT) jako svoji zahraničně obchodní komoru (AHK). Ačkoliv se v češtině prezentuje jako Česko-německá obchodní a průmyslová komora, zájmy českých podnikatelů přirozeně nehájí (ačkoliv jim některé dílčí služby poskytuje).

Německo není ani mezi zeměmi, jimž bude věnována prioritní pozornost ze strany státních orgánů při realizaci Koncepce proexportní politiky do roku 2006. Podle našich informací ani žádné významné podnikatelské sdružení založení své pobočky v SRN nechystá. Německo je tedy pro české exportéry největším partnerem, a tak tomu bude jistě ještě dlouho, ale současně i partnerem, vůči němuž je český exportér výrazně znevýhodněn. Nejenže je méně zkušený a kapitálově slabší než jeho němečtí partneři, ale i méně svými státními či podnikatelskými institucemi podporovaný (při vší úctě k tomu, co příslušné státní či podnikatelské instituce činí).

Vědomí této skutečnosti vedlo dva soukromé subjekty působící v prostředí česko-německého obchodu ke snaze tuto situaci alespoň částečně změnit. Podnikové poradenství při Německo-české společnosti iniciovalo za podpory Velvyslanectví České republiky v Berlíně založení Sdružení českých podniků v Německu, které by mělo začít poskytovat služby nejen svým členům koncem prvního čtvrtletí 2004. Zaměří se zejména na zastupování zájmů svých členů vůči německým organizacím a institucím a na právní servis, tj. zejména pomoc při zakládání firem, registraci, daňových otázkách, problémech pracovního práva atd. (Více o tomto projektu EKONOM č 2/2004 a č. 13/2004)

V koordinaci s tím připravuje společnost WebTrade CZ s.r.o. z Prahy založení sítě center služeb pro česko-německý obchod. Ta budou zakládána a provozována v ČR i v SRN pod jednotným názvem CZECH BUSINESS CENTER (CBC). Cílem tohoto projektu je zajistit českým firmám komplexní servis pro jejich export, vstup a podnikání na německém trhu a to za přijatelných finančních podmínek, přičemž veškeré služby budou poskytovány v češtině a většinou i z Čech. Je zaměřen zejména na malé a střední české podniky, které sice mají konkurenceschopnou výrobu či služby, ale chybí jim exportní zkušenosti nebo nemají vlastní exportní útvar.

Projekt vzniká díky zkušenostem, které společnost získala při provozování webových portálů www.exportdosrn.cz a www.tschechien-wirtschaft.de a zejména při poskytování služeb na těchto portálech prezentovaných. Důležité také je, že majoritní vlastník této společnosti, firma Dr.Molnár + Partners Consulting, má již desetileté zkušenosti s minimalizováním a řešením problémů českých exportérů v SRN. To umožnilo nejen nabízet služby odpovídající potřebám exportérů, ale také vytvořit tým kvalitních pracovníků, partnerů a spolupracovníků, kteří je budou schopni kvalifikovaně poskytovat. Česká firma se tak bude moci plně soustředit jen na to, co skutečně umí – vlastní výrobu či služby.

První SPCGT je zakládáno ve spolupráci s německou společností Business Center Regensburg GmbH, která provozuje stejnojmenné podnikatelské centrum. Město Regensburg bylo vybráno nejen pro svoji blízkost k českým hranicím, ale i proto, že jeho obyvatelé mají k Čechům většinou velmi přátelský vztah a i jeho zastupitelé projekt podporují a vytvářejí pro něj výhodné podmínky.

V rámci projektu budou potřebné služby poskytovány nejen komplexně, ale i přísně individuálně. Základem bude vyjasnění potřeb a zájmů českého exportéra. Až pak, po získání potřebných informací pro rozhodování, budou hledány optimální strategie vstupu na trh. Důraz bude kladen na minimalizování rizik a optimalizaci nákladů. V této souvislosti je významné, že od počátku spolupracuje na projektu i německá právní kancelář a účetní a daňová společnost, jejichž zástupci ovládají češtinu. Česky hovoří i zástupce místní hospodářské komory, který na projektu také spolupracuje.

SPCGT Regensburg bude schopné české firmy vhodně prezentovat, vyhledávat jim a prověřovat obchodní partnery, vést příslušná obchodní jednání, zajistit domluvené obchodní operace právně atd. V případě potřeby pomůže českým firmám zakládat v Business Center Regensburg jejich pobočky, zajišťovat jejich chod včetně potřebných služeb administrativních, účetních, právních, tlumočnických, daňových atd. Přitom ceny za základní služby budou pro české firmy přijatelné. Například měsíční poplatek za umístění pobočky firmy a základní administrativní služby činí cca 100 EUR.

Bohumír Molnár

Článek byl zpracován dle dohody s redaktorem do přílohy Hospodářských novin Exportér, jehož číslo 2/2004 bylo věnováno SRN. Text však publikován nebyl. Zde je otištěn v aktualizované, jen mírně upravené podobě.

Autor: Datum poslední editace: 23.5.2017