Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Investiční pobídky v SRN

Jako každý členský stát EU má i Německo vytvořenu klasifikaci prioritních regionů vhodných pro poskytování investičních pobídek. Maximální výše pobídek pro jednotlivé regiony je stanovena Evropskou Komisí v závislosti na stupni jejich hospodářského rozvoje a na dalších kritériích. Tento systém pomáhá směřovat nové investice do nejpotřebnějších oblastí.

V aktuální klasifikaci regionů vhodných pro příjem investičních pobídek vydané 1.ledna 2007, dominují nové spolkové země, které vzhledem ke své historii dlouhodobě zaostávají za německým i evropským průměrem. Mezi vhodné regiony se však dostávají i některé oblasti starých spolkových zemí, např. severní přímořské regiony, některé oblasti středního Německa sousedící s novými spolkovými zeměmi a také bavorské regiony na hranicích s ČR.

Německá vláda poskytuje 2 základní typy investičních pobídek – přímé dotace na úhradu investičních nákladů a daňové prázdniny poskytované formou daňových bonusů uplatnitelných v následujícím roce po vynaložení investičních nákladů.

Výše přímých dotací na úhradu investičních nákladů je vypočítávána buď z výše kapitálových nákladů nebo z nákladů na pracovní sílu. Dotace mohou být poskytnuty na pořízení hmotných aktiv, což se ovšem nevztahuje na nákup pozemků, dopravních prostředků a použitých aktiv. U nehmotného majetku je výše dotací omezena na 25% celkové investice.

Celková maximální výše investice do jednoho pracovního místa činí 500.000 EUR. Do nákladů na pracovní sílu jsou započítávány veškeré přímé mzdové náklady včetně všech odvodů po dobu 2 let.

Poskytnutí investičních pobídek formou přímých dotací je vázáno na splnění 2 podmínek – každý projekt musí vytvořit pracovní místa na minimálně 5 let a pořízená výrobní zařízení musí zůstat v Německu minimálně 5 let po dokončení investičního projektu.

Investiční pobídky formou daňových prázdnin jsou poskytovány pouze pro investiční projekty umístěné do nových spolkových zemí. Jsou zaměřeny na pořízení, výrobu nebo montáž nových odepisovatelných výrobních zařízení včetně budov – výše daňových zvýhodnění se pohybuje od 12,5% pro velké podniky po 27,5% pro malé a střední podniky, přičemž pro pořízení budov je maximální hranice 12,5%. Výrobní zařízení musí zůstat na území nových spolkových zemí po dobu minimálně 5 let a po stejnou dobu musí i pořízené budovy být využívány ke komerčním účelům.

V závislosti na regionu a velikosti projektu mohou investiční pobídky pokrývat až 50% reálných investičních nákladů. Např. u velkých podniků (více než 250 zaměstnanců a roční obrat přesahující 50 mil. EUR nebo rozvaha vyšší než 43 mil. EUR) je ale maximální možná míra pobídek snížena na 15-30% podle jednotlivých regionů.

Při využití investičních pobídek musí investoři poskytnout 20-30% soukromého kapitálu a do investičního projektu musí být zapojena také soukromá bankovní instituce, což má zajistit spolehlivé financování celého projektu.

Kromě výše uvedených investičních pobídek je možné využít další 2 formy veřejných pobídek – pobídky pro zaměstnanost a pro výzkum a vývoj. Pobídky pro zaměstnanost se zaměřují na vzdělávání a zaměstnávání nezaměstnaných. Kvalifikační kurzy nabízejí vzdělávací agentury spolu s investorem. Dotace na zaměstnanost mohou pokrývat až 50% platu po dobu až jednoho roku.

Malé a středná podniky mohou dále daňově odepisovat až 50 % nákladů na výzkum a vývoj spojené s konkrétními projekty a až 40% nákladů na výzkumné pracovníky. Maximální výše podpory je spolkovou vládou stanovena na 300.000 EUR. Výzkumné a vývojové aktivity velkých podniků podporuje německá vláda poskytováním zvýhodněných pújček.

(11.4.2007, zpracováno s využitím Invest in Germany Magazine, duben 2007)

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.