Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

DPH v Německu

Zde naleznete základní informace o dani z přidané hodnoty v Německu. Rádi Vám nabídneme také služby německého daňového poradce (registrace k DPH, vedení účetnictví, pravidelná hlášení DPH, vratky DPH a řešení problémů). Více informací naleznete zde

Sazby DPH v Německu:

V Německu platí dvě sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba ve výši 19 % a snížená sazba ve výši 7 %, která platí pro vybrané zboží a služby (např. potraviny, léky atd.).

Jak je to s placením DPH při dodání zboží do Německa?

Jelikož je Německo členem EU, není dodání zboží do Německa (na území jiného členského státu) považováno za vývoz zboží (není tedy automaticky osvobozeno od DPH). Je proto třeba rozlišovat, zdali je německý odběratel zboží registrován jako plátce DPH či nikoliv.

Dodání zboží plátci DPH registrovanému v Německu:

Český vývozce zboží vyfakturuje dodané zboží bez DPH (nárok na osvobozené zdanitelné plnění z titulu dodání zboží do jiného členského státu). Povinnost odvést daň má německý dovozce. Český plátce je však povinen uvést na fakturu mj. DIČ odběratele (náležitosti vystavené faktury stanovuje zákon o DPH č. 235/2004 Sb.), sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a mít důkaz o dodání zboží do Německa (např. potvrzený dodací list). Uvedené DIČ odběratele na faktuře musí být platné. Proto je vhodné požádat německého partnera o spolupráci.

Dodání zboží osobě, která není v Německu registrována jako plátce DPH:

Český vývozce vystaví v tomto případě fakturu za zboží včetně DPH, kterou následně standardně odvede finančnímu úřadu v ČR.

Jiná situace však nastává v případě, kdy český plátce DPH dodá německým neplátcům DPH (většinou soukromým osobám) během jednoho kalendářního roku zboží, jehož celková hodnota překročí 100 000 EUR. V tomto případě se jedná o tzv. zasílání zboží. Český plátce je pak povinen se zaregistrovat k DPH v Německu a z takto dodaného zboží v Německu přiznat a zaplatit DPH (zpravidla 19%).

Jak si mohu ověřit, zda je můj německý partner skutečně registrován k DPH?

Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob je požádat partnera o spolupráci a mít od něj vystavené prohlášení, popř. si od něj vyžádat kopii osvědčení o registraci k DPH. Jestliže váš německý partner nechce být obtěžován, můžete využít informační systém VIES a jeho prostřednictvím se dozvědět, zda DIČ v Německu skutečně existuje. Bohužel z důvodu ochrany osobních údajů na serveru VIES nezjistíte, komu zadané DIČ patří. Pokud oslovíte místně příslušný finanční úřad o ověření DIČ, získáte obdobné informace o platnosti DIČ, ale nemáte opět zaručeno, že toto DIČ náleží právě vašemu obchodnímu partnerovi.

Jsou nějaké rozdíly v tom, je-li odběratelem firma, nebo přímo němečtí spotřebitelé?

Podstatný rozdíl je v povinnosti fakturovat a odvádět DPH. I v takovém případě je nutno rozlišovat, zdali je firma registrována v Německu jako plátce DPH či nikoliv. Více informací naleznete výše u otázek věnovaných placení DPH. Dalším rozdílem je povinnost zajistit likvidaci obalů prostřednictvím systému zeleného bodu (Grüner Punkt). Dodává-li česká firma přímo konečným zákazníkům (domácnostem) v SRN, pak je povinna zajistit i sběr a likvidaci obalů. Dodává- li naopak německým firmám, které zboží dále distribuují, pak je na dohodě s partnerem v SRN, kdo sběr a likvidaci obalů na své náklady zajistí.

Poskytujeme služby německým firmám. Jakou sazbu DPH máme použít a kde máme daň zaplatit?

Pro správné uplatnění daně je v obecné rovině důležité určit, kde je místo plnění, kdo službu poskytuje, pro koho je služba poskytována a o jakou službu se jedná. V případě, kdy se místo plnění nachází v ČR, je česká firma povinna vyfakturovat poskytnutou službu s českou sazbou DPH a tuto daň v ČR i odvést. V případě, kdy je místo plnění v Německu, česká firma vyfakturuje tuto službu bez DPH. DPH je pak povinen vypočíst a odvést německý odběratel v Německu (je-li registrován jako plátce DPH v Německu). V takovém případě je třeba na fakturu uvést informaci o tom, že služba nepodléhá zdanění DPH v ČR a že povinnost vypočíst a odvést daň se přenáší na příjemce služby. Není- li odběratel registrován jako plátce DPH v SRN a místo plnění služby se nachází v Německu, pak je česká firma jako poskytovatel služby ve většině případů povinna se v Německu k DPH zaregistrovat a fakturovat s německou sazbou DPH. V některých případech je však nutné, aby se k DPH v Německu zaregistroval příjemce služby.

Kde je místo plnění u služeb, pokud jsou poskytnuty českou firmou německému odběrateli?

Je- li služba poskytnuta německému plátci DPH, pak obecně platí, že místo plnění je zemi, kde má příjemce služby své sídlo (v tomto případě Německo). Je- li však služba poskytnuta německému neplátci DPH, pak bude ve většině případů místem plnění sídlo poskytovatele služby (v případě českých firem tedy v ČR).

Existují však následující výjimky z tohoto pravidla, kdy může být místo plnění v Německu i v případě, že je německý odběratel registrován jako plátce DPH v Německu:

1. Služby vztahující se k nemovitosti – místo plnění je tam, kde se dotyčná nemovitost nachází.

2. Přeprava osob- místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

3. Služby v oblasti kultury, sportu, umění, vědy, vzdělání, zábavy a podobných služeb- místo plnění u vstupenek na tyto akce je v zemi, kde je se akce koná. To se týká i výstav a veletrhů. Služby poskytnuté na těchto akcích podléhají v Německu standardnímu režimu platnému pro ostatní služby. Platí tedy, že pokud je služba poskytnuta v Německu české firmě plátci DPH, pak česká firma obdrží z Německa fakturu bez DPH, kterou si následně v režimu reverse- charge vypočte podle českých předpisů. V případě, kdy by však byl příjemcem služby nepodnikatel, nebo neplátce DPH, pak zůstává i nadále místo plnění v místě konání akce (faktura bude v případě konání veletrhu nebo jiné akce v Německu vystavena včetně německé DPH).

4. Stravovací služby- místo plnění se nachází v zemi, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Placení DPH u autobusové dopravy v Německu

V případě, kdy český autobusový dopravce poskytne zákazníkovi (firmě nebo jiné organizaci) dopravní službu, která je poskytnuta částečně i na území Německa, podléhá část cesty uskutečněná v Německu německé sazbě DPH.

Platí tedy, že povinnost přiznat a odvést daň má český autobusový dopravce. Český autobusový dopravce se musí v Německu zaregistrovat k DPH a získat německé DIČ- DPH v evropském formátu. Na fakturách následně musí uvést počty ujetých kilometrů v Německu a v jiných státech, vypočítat část celkové ceny připadající na německý úsek cesty a z této ceny následně vypočítat a odvést německou DPH. Jako plátce DPH je český autobusový dopravce povinen podávat německému finančnímu úřadu pravidelná hlášení k DPH (měsíční nebo čtvrtletní v závislosti na výši daňové povinnosti) a následně roční zúčtování DPH. S vyřízením všech těchto formalit, registrací, přípravou a podáváním daňových hlášení a ročních přiznání Vám rádi pomůžeme. Více informací o našich službách naleznete zde.

DPH při prodeji zboží na veletrzích v Německu:

V případě, že česká firma prodává své zboží na německém veletrhu, vzniká jí v Německu povinnost vypočíst a odvést z prodaného zboží německou DPH a tedy se i zaregistrovat k DPH u příslušného finančního úřadu v Německu. Povinnost zaregistrovat se a odvést DPH v Německu je nezávislá na výši dosaženého obratu. Stejně tak není rozhodující, zdali je česká firma plátcem DPH v ČR. V rámci registrace a podání daňového přiznání může česká firma na druhou stranu uplatnit i žádost o vrácení již zaplacené německé DPH (za pronájem plochy, veletržní služby, ubytování, benzín atd.). Ve spolupráci s německým daňovým poradcem jsme připravili zvláštní zvýhodněnou nabídku pro registraci a vyúčtování DPH v Německu pro české vystavovatele. Více informací naleznete zde.

DPH u konsignačního skladu v Německu:

České firmy, které provozují v Německu konsignační sklad jsou v některých případech povinny se zaregistrovat v Německu jako plátce DPH. To se týká zejména situací, kdy je zboží ve skladu skladováno delší dobu a německý příjemce zboží není smluvně vázán zboží naskladněné do konsignačního skladu odebrat. Je však nutné posoudit každý konkrétní případ individuálně a určit, zda povinnost k DPH vzniká nebo nikoliv. V případě, že povinnost DPH vznikne, je česká firma povinna prodávat zboží z konsignačního skladu s německou sazbou DPH a vést příslušnou evidenci. Dále je firma povinna se zaregistrovat do systému Intrastat a vést i v něm příslušnou evidenci obratů prováděných v konsignačním skladu a podávat příslušná hlášení (v případě překročení hranice obratu, od níž je nutné statistická hlášení podávat). Ve spolupráci s německým daňovým poradcem nabízíme českým firmám majícím konsignační sklady v Německu registraci k DPH, vedení daňové evidence, podávání daňových přiznání k DPH a poradenství ohledně systému Intrastat. Více informací naleznete zde.

DPH při dovozu osobních automobilů z Německa:

V zásadě platí, že vývoz osobního automobilu z Německa do jiného členského státu nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty v Německu, ale naopak v zemi, kam je automobil vyvezen (tedy v ČR), pokud je dovozcem plátce DPH registrovaný v jiném členském státě. Nezáleží přitom na tom, zdali se jedná o nový či ojetý automobil.

Nákup osobního automobilu by tedy měl proběhnout tak, že český zákazník (plátce DPH v ČR) oznámí německému prodejci, že hodlá kupovaný automobil vyvézt do ČR. Prodejce (či zákazník) by měl automobil opatřit německou převozní registrační značkou a prodejce vystaví fakturu bez DPH, protože místem zdanitelného plnění je ČR (země dovozu).

V praxi se však v této oblasti setkáváme s celou řadou problémů, které pro Vás přehledně shrnujeme v článku, který naleznete zde.

Datum publikování: Datum poslední editace: 27.5.2021