Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Srážková daň ve stavebnictví v Německu

Zvláštností německého stavebnictví je srážková daň ve stavebnictví (Bauabzugssteuer).

Jedná se v podstatě o zálohu na případné daňové povinnosti stavební firmy, které by jí mohly vzniknout vůči německému finančnímu úřadu. Tato daň je upravena v zákoně o dani z příjmu (EStG) v par. 48. Podle tohoto zákona je odběratel stavebních prací, pokud se jedná o podnikatele, povinen ze všech faktur, které jsou mu dodavatelem stavebních prací předloženy k proplacení, srazit srážkovou daň ve stavebnictví ve výši 15 % a tuto daň odvést příslušnému finančnímu úřadu. Dodavatel v důsledku dostane zaplaceno tedy jen 85 % z celkové fakturované částky.

Tato sražená daň je následně finančním úřadem započtena proti všem povinnostem, které má stavební firma u finančního úřadu. Zpětně je možné požádat o vrácení této sražené daně. Toto řízení však zpravidla trvá poměrně dlouhou dobu, proto jej nemůžeme doporučit. O vrácení daně lze žádat až po skončení příslušného kalendářního roku, ve kterém byla daň sražena.

Možností, která je praktičtější a jednodušší, je možnost požádat německý finanční úřad o osvobození od povinnosti srážet srážkovou daň. Toto osvobození (Freistellungsbescheinigung) vydá německý finanční úřad na základě žádosti stavební firmy, pokud se prokáže, že není důvod obávat se nesplnění zákonných povinností ze strany této firmy. Zároveň musí mít firma stanoveného zástupce v Německu, který může přijímat poštu od finančního úřadu (tuto činnost je nejlépe svěřit německému daňovému poradci). Jakmile je potvrzení o osvobození vystaveno, je třeba jej předložit odběratelům, kteří již následně nemusejí srážkovou daň srážet a odvádět.

Definice stavebních služeb je pro účely srážkové daně stanovena poměrně široce. Za stavební práce jsou považovány všechny služby, jejichž výsledkem je výstavba nové budovy, nebo vylepšení jejího stavu. Obvykle se jako rozhodující kritérium bere, zdali je výsledek služby pevně spojen s budovou nebo nikoliv. Za stavební práce se tak např. považuje i montáž vestavěného nábytku. Naopak některé stavební práce (např. výstavba lešení) jsou z povinnosti strhávat daň vyňaty.

Je třeba také upozornit, že využívá-li česká firma při realizaci stavebních zakázek subdodavatelů stavebních služeb (typicky dalších českých firem nebo živnostníků), musí být daň stržena i všem těmto subdodavatelům, leda by měli tito subdodavatelé platné osvobození. Za sražení a odvedení daně odpovídá vždy odběratel.

Rádi Vám ve spolupráci s německým daňovým poradcem nabídneme vyřízení všech formalit potřebných k získání osvobození od srážkové daně ve stavebnictví v SRN. Více informací naleznete zde

Datum publikování: Datum poslední editace: 6.3.2024