Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Vymáhání pohledávek a řešení sporů v Německu

Zde naleznete základní informace o vymáhání pohledávek a řešení sporů v Německu.
Rádi Vám nabídneme také služby německého advokáta, vymáhání pohledávek a poradenství v oblasti německého práva. Více informací naleznete zde.

V souvislosti s rostoucí aktivitou českých firem na německém trhu zaznamenáváme v posledních letech bohužel také rostoucí počet právních sporů, které řeší české firmy se svými (často již bývalými) obchodními partnery v Německu. Ačkoliv je v očích Čechů německý trh často považován za mnohem „čistší“ a férovější než český trh, i v Německu se bohužel můžete setkat s podvodným jednáním ze strany obchodních partnerů. Velkou výhodou německých partnerů v obchodních sporech je především fakt, že se zpravidla v právním systému orientují mnohem lépe než jejich čeští partneři a dovedou tak dobře využívat všech možností, které jim právní systém dává. Proti českým firmám hraje také fakt, že většina z nich si podmínky na německém trhu idealizuje a na případné problémy se včas nepřipraví.

V tomto článku se pokoušíme shrnout nejdůležitější zkušenosti, které jsme získali za dobu našeho působení v česko- německém obchodě, tedy od roku 2001.

Prevence problémů

Je důležité počítat již od počátku obchodního vztahu s tím, že na jeho konci může být právní spor. České firmy by proto měly již při jednáních o smlouvě postupovat obezřetně a především se ujistit, že jsou jim veškerá ustanovení smlouvy jasná a že je mohou akceptovat. Při přípravě větších smluv je praktické využít konzultací s německým advokátem, případně dokonce přizvat advokáta na samotná jednání. Účast německého advokáta na jednáních není rozhodně ničím neobvyklým, spíše naopak vyjadřuje serióznost a význam, jaký firma uzavírané smlouvě přikládá. Naše zkušenost také ukazují, že již samotná účast advokáta v procesu sjednávání smlouvy často odradí nepoctivého obchodního partnera (který pochopí, že se protistrana bude schopna v případě problémů bránit), a ten jednání ukončí. V případě, že se Váš německý partner angažování advokáta brání, často například s poukazem na to, že to pro něj znamená, že mu nedůvěřujete, měli byste naopak na účasti advokáta trvat a být v dalších jednáních ještě ostražitější.

Věnujte také pozornost rozhodnému právu, které bude uvedeno ve smlouvě a podle kterého se budou případné spory ze smlouvy řešit. Možnosti máte v zásadě tři:

1. České právo– této variantě většinou dávají přednost čeští právníci, kteří českou firmu na jednáních doprovázejí. Důvodem pro využití českého práva je pak především fakt, že se čeští právníci v tomto právu dobře orientují. Je však třeba uvědomit si souvislosti, které využití českého práva jako rozhodného práva přináší. Podle příslušných pravidel EU se soudní spory řeší u soudu místně příslušného k sídlu dlužníka. Ve sporech s německým dlužníkem se bude tedy spor řešit před německým soudem. Využití německého práva pak povede k tomu, že německý soud bude muset rozhodnout spor podle českého práva, které nezná. Zpravidla si tedy vyžádá posudky renomovaných znalců českého práva (např. právnických fakult), jak by se tento spor řešil podle českého práva. Tím se prodlužuje doba soudního řízení a významně se zvyšují i náklady. Je samozřejmě také možné stanovit ve smlouvě, že všechny spory ze smlouvy se budou řešit u českého soudu. České právo pak jako rozhodné právo dává smysl. Problém však je, že německý partner na tuto variantu s největší pravděpodobností vůbec nepřistoupí.

2. Německé právo– volba německého práva jako rozhodného práva se zdá být logickou volbou (ve světle výše uvedeného). Spory, kde bude německý partner dlužníkem, se budou řešit před německým soudem a podle německého práva. Z hlediska nákladů a času se podle našich zkušeností jedná o nejlepší variantu.

3. Žádné rozhodné právo– v případě, že nebude ve smlouvě rozhodné právo uvedeno, bude se soudní příslušnost řídit pravidly EU, tedy spor bude rozhodovat soud místně příslušný sídlu dlužníka. Soud bude rozhodovat podle svého práva, tedy německý soud podle německého práva. Z pohledu české firmy se tedy jedná v podstatě o stejnou variantu, jako je varianta německého rozhodného práva, pokud se jedná o spor, kde je dlužníkem německá firma.

Před zahájením spolupráce si německého partnera prověřte. Získejte reference na partnera, případně požádejte o informace specializované agentury, které poskytují kreditní informace. Tato investice v řádu několika tisíc Kč se Vám později mnohonásobně vrátí.

Během celé doby trvání obchodního vztahu veďte řádně veškerou dokumentaci (veškerou korespondenci e-mailem i poštou, krátké písemné záznamy telefonních hovorů, objednávky, dodávky, reklamace atd.). Uvědomte si, že čím lepší bude Vaše důkazní pozice, tím větší máte naději na úspěch v případném sporu. Soud se nerozhoduje podle pocitu spravedlnosti, ale na základě předložených důkazů. Řádně vedená dokumentace také sníží Vaše náklady na vedení sporu a sníží dobu potřebnou k řešení sporu.

Možnosti řešení sporů vlastními silami

Jakmile začne docházet k problémům, buďte aktivní a nečekejte, že se situace zlepší sama. Neváhejte se zasíláním upomínek a urgencí, stanovte Vašemu partnerovi lhůtu, do kdy musí být záležitost vyřešena, jinak předáte věc advokátovi. Veškerou komunikaci opět řádně dokumentujte. Především si ale uvědomte, že jakékoliv prodlužování doby řešení je zpravidla v zájmu Vašeho partnera (který může například v mezičase vytvořit nové důkazy, převést peníze na jiné osoby, zkrachovat atd.).

Jakmile vyčerpáte možnosti řešení sporu vlastními silami a Vámi stanovené lhůty, např. pro zaplacení dluhu, marně uplynou, měli byste využít služeb advokáta.

Využití českého advokáta

Většina českých firem se v první fázi obrátí na českého advokáta, aby jim pomohl spor řešit. I když v některých případech může český advokát pomoci a přidat sporu na vážnosti, většinou tato cesta nevede k cíli. Německý dlužník totiž zpravidla dobře ví, že český advokát proti němu nic nezmůže. Nemůže českého klienta zastupovat u německého soudu, ani podávat k německému soudu návrhy. Proto řada dlužníků na korespondenci českého advokáta vůbec nereaguje, nebo naopak reaguje, účelem však je prodloužit dobu „konverzace“ a oddálit soudní řešení sporu.

Využití českých advokátních kanceláří s německou advokátní licencí

Lepší volbou, nežli využití českého advokáta, je využití služeb některé z velkých německých kanceláří, které mají zastoupení v ČR. Tyto kanceláře mají jak českou, tak i německou advokátní licenci, a proto mohou činit v Německu všechny úkony, které činí německý advokát (tedy zejména podávat žaloby a zastupovat klienta před německým soudem). Výhodou také je znalost obou jazyků a tedy snazší komunikace a znalost jak českého, tak i německého práva. Značnou nevýhodou jsou však náklady. Služby těchto kanceláří jsou zpravidla velmi drahé. V nedávné době jsme se například setkali s případem, kdy taková kancelář požadovala za sepsání předžalobní upomínky poplatek 4.000 EUR.

Využití německého advokáta

Německý advokát má na rozdíl od českého velkou výhodu v tom, že může proti německému dlužníkovi účinně zasáhnout (podat žalobu, podat žádost o vydání platebního rozkazu, později např. provádět exekuce z účtu dlužníka atd.). Pro německého dlužníka je tedy angažmá německého advokáta signálem, že musí brát spor vážně a že je jeho majetek skutečně ohrožen.

Při řešení sporů postupují advokáti většinou v několika krocích. Prvním krokem bývá zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi. Dlužník je vyzván k úhradě sporné částky ve stanovené (většinou poměrně krátké) lhůtě 14 dnů až 1 měsíce, jinak podá advokát návrh na soud. Z našich zkušeností lze říci, že naprostá většina dlužníků (tedy těch, kde důvodem neplacení byla platební nevůle, nikoliv insolvence nebo nějaký praktický spor např. ohledně kvality dodaného zboží) v tomto okamžiku zaplatí. Důvodem je jistota, že pokud nemají oprávněný důvod neplatit, další jednání již bude jen zvyšovat jejich náklady.

Pokud předžalobní upomínka nefunguje, podá německý advokát zpravidla žádost o vydání platebního rozkazu německému soudu. Pokud se dlužník proti platebnímu rozkazu neodvolá, je platební rozkaz vykonatelný a advokát může zahájit exekuci. Pokud se dlužník odvolá, začne celou věc řešit soud, kde advokát českého klienta zastupuje.

Náklady na zastoupení německým advokátem se samozřejmě liší podle náročnosti úkonů, které musí advokát provést. Odeslání předžalobní upomínky je zpravidla poměrně levné, cena za tento úkon se pohybuje řádově v jednotkách stovek EUR v závislosti na náročnosti dokumentace ke sporu, kterou musí advokát prostudovat. Při běžných obchodních sporech můžete ale počítat s částkami do 500 EUR u větších sporů do 1.000 EUR.

Ceny následujících právních kroků (podání žádosti o vydání platebního rozkazu, podání žaloby, zastupování před soudem atd.) se řídí německým advokátním sazebníkem, který stanovuje odměnu advokáta v závislosti na právním úkonu a vymáhané částce. Advokát Vám ale samozřejmě musí být schopen tyto náklady zkalkulovat předem před zahájením sporu.

Velkou výhodou nákladů na německého advokáta, které byly stanoveny podle výše uvedených zásad, je, že je po skončení sporu nese ta strana, která spor prohrála. Pokud tedy máte oprávněnou pohledávku a soudní spor vyhrajete, pak Vám německý advokát nebude stát vůbec nic a odměnu, kterou jste advokátovi zaplatili, Vám bude muset uhradit dlužník v plné výši. To je podstatný rozdíl ve srovnání se službami českých advokátů, jejichž náklady německý soud zpravidla neuzná, a není tedy možné požadovat jejich zaplacení po protistraně.

Dlužník v insolvenci

Pokud je Váš dlužník v insolvenci, je třeba dobře zvážit, zdali se vůbec vyplatí zahajovat soudní spor. Prvním krokem německého advokáta v rámci řešení sporu proto bývá prověření, zdali německý dlužník není v insolvenci. Pokud se již dlužník v insolvenci nachází, nedává zpravidla finančně příliš smysl pohledávku vymáhat. Je možné samozřejmě pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. Je však třeba počítat s tím, že insolvenční řízení zpravidla trvá mnoho let a po jeho skončení je věřitelům vyplacen jen zlomek hodnoty jejich přihlášených pohledávek. Celoněmecký průměr se v současnosti pohybuje kolem 2 % dlužné částky.

Obstarání služeb německého advokáta

Potřebujete-li služby německého advokáta, rádi Vám pomůžeme. V Německu spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří.

Nabízíme Vám dvě důležité výhody:

1. Komunikace buď napřímo v němčině nebo angličtině s německým advokátem nebo komunikace v češtině prostřednictvím naší pražské kanceláře.

2. Vždy Vám před zahájením řešení sporu sdělíme předpokládané náklady.

Více informací o službách německého advokáta a poradenství v oblasti německého práva naleznete zde.

Datum publikování: Datum poslední editace: 10.11.2017