Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Obecné informace k založení firmy

Zde naleznete základní informace k založení firmy v Německu. Nabízíme Vám také komplexní služby při zakládání firem a zastoupení v Německu, včetně zajištění sídla, potřebných registrací, analýz a osobní asistence při zakládání firmy. Více informací naleznete zde

Jaké výhody mi přinese přímý vstup na německý trh formou vlastní pobočky, nebo dceřiné společnosti?

Otevření vlastního zastoupení na německém trhu v jakékoliv formě přispívá v každém případě ke zvýšení prestiže české firmy, neboť ta v tomto okamžiku vystupuje vůči svým německým partnerům v podstatě z pozice domácího subjektu. Podstatnou výhodou je také urychlení vzájemné komunikace a každodenní mapování podmínek trhu, s nímž je takto možno navázat mnohem užší kontakt. Nikoliv nepodstatnou výhodou je možnost získávat rychleji a přímo zkušenosti z tohoto trhu, které se mohou stát zdrojem inspirace a motivace i pro podnikatelské aktivity prováděné v ČR. Nové zkušenosti týkající se zejména způsobu práce, řízení podniku, organizace práce a marketingu lze velmi dobře využít i na českém trhu. I poměrně nepopulární povinné členství v hospodářských komorách přináší výhody v podobě rychlých a přímých informací o dění na trhu. Zajímavou příležitostí může být i získání podpory (informační, marketingové či finanční) od místních hospodářských institucí, či přístup ke službám místních bank včetně úvěrů. Jednou z dalších výhod vstupu na německý trh může být i překonání administrativních bariér a získání výhodnějších podmínek pro firmy, které v Německu nakupují nejrůznější druhy zboží a dovážejí jej do ČR.

Chci v SRN podnikat. Čím bych měl začít?

Prvním krokem by mělo být vyjasnění, proč tam chcete podnikat. Co tím sledujete hned, k čemu to má vyústit v budoucnu. Následně byste si měli ujasnit, kde konkrétně v SRN chcete podnikat, kde chcete mít sídlo, protože v různých místech mohou existovat odlišné podmínky pro podnikání. Pak byste si měli získat všechny důležité informace z předpokládaného místa podnikání (daňové, účetní, podmínky pro registraci, ceny nájmů a služeb atd.). V konečné fázi rozhodování byste měli zvážit, jaká forma zastoupení v SRN bude optimální. Vzhledem k možným složitostem při získávání informací doporučujeme využívat služeb specializovaných firem, které německý trh dlouhodoběji zpracovávají.

Jako český podnikatelský subjekt (právnická osoba či OSVČ) si chci založit v SRN své zastoupení. Jaké mám možnosti?

Můžete si založit tzv. nesamostatnou provozovnu, odštěpný závod nebo dceřinou společnost (například GmbH). Jako OSVČ si můžete též zažádat o vydání německého živnostenského oprávnění, které může být, jako v ČR, vázáno na určité podmínky.

Lze si v SRN koupit již existující společnost, která je bez závazků?

I v SRN existují firmy, které zakládají pro následný prodej tzv. kabátové společnosti. Jde o společnosti různých právních forem, nejčastěji ale GmbH (s.r.o.). I u těchto společností jsou ale nutné následné právní úkony jako změny společníků, sídla, předmětů činnosti atd. Protože tyto úkony trvají zhruba stejně dlouho, jako při zakládání společnosti nové, efekt tohoto řešení se ztrácí. Více informací k problematice ready made společností naleznete zde.

Jak to bude s placením daní, založím-li v SRN provozovnu nebo dceřinou firmu?

Z hlediska zákonů daňových platí, že zisk se musí danit v té zemi, kde byl vytvořen. Z toho vyplývá, že budete-li vytvářet zisk v SRN, musíte se zde stát plátcem daní a tedy se k tomu účelu i registrovat. Nemůžete dlouhodobě podnikat v SRN a nebýt zde nějakým způsobem daňově registrován. Jak a jaké daně budete platit doporučujeme konzultovat s německým daňovým poradcem.

Existují velké rozdíly mezi obchodním právem českým a německým?

Právo české i německé má shodné kořeny v právu římském, obojí je zařazováno do románsko – germánského právního systému. Zejména v oblasti právní úpravy podnikání si jsou mnohé koncepce, zákony a konkrétní ustanovení velmi podobné. Zde má svůj velký význam skutečnost, že při tvorbě například českého Obchodního zákoníku bylo výrazně čerpáno z práva rakouského a zejména pak německého (obojí si je však velmi podobné). Ke sbližování dochází i díky implementaci Směrnic ES do národního práva v obou zemích. České a německé obchodní právo si je proto velmi blízké.

Který zákon v SRN je obdobou našeho obchodního zákoníku?

Na rozdíl od stávající právní úpravy podnikání v ČR je právní úprava podnikání v SRN komplikovanější. Je upraveno nejen občanským zákonem (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) a obchodním zákonem (Handelsgesetzbuch-HGB), ale i dalšími zákony, jejichž obdobná ustanovení obsahuje v českém právu většinou již obchodní zákoník. Jde například o zákon o akciových společnostech (Aktiengesetz), zákon o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz), zákon o hospodářských stycích se zahraničím (Aussenwirtschaftsgesetz), zákon o právní regulaci všeobecných obchodních podmínek (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen-AGBG) a další.

Podle čeho poznám, jakou právní subjektivitu má můj německý obchodní partner?

Osobní či kapitálové společnosti musí mít vždy za svým obchodním jménem uvedenu potřebnou zkratku (OHG, GmbH, KG…). Pokud za obchodním jménem podnikatelský subjekt zkratku nemá, pak se jedná o fyzickou osobu.

Je možné, aby v SRN existovaly legálně dvě či více společností se stejným názvem?

Je to možné, protože obchodní registry se vedou ve spolkových zemích. Spolkový registr by měl začít fungovat v rámci připravovaného celoevropského registru podnikatelských subjektů.

Dá se na internetu najít výpis z německého obchodního rejstříku jako je tomu v ČR?

V zásadě ano, německý systém se však od českého odlišuje. Zdarma lze získat pouze některé základní informace o registrovaných subjektech (např. název firmy nebo příslušný rejstříkový soud). Další podrobné údaje (např. vlastnická struktura apod.) lze získat jednotlivě za správní poplatek vždy v řádu několika EUR. Elektronická verze německého obchodního rejstříku i s popisem pravidel pro pořizování výpisů je umístěna na http://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do Základní informace o německém OR v němčině včetně odkazů na další zdroje informací naleznete v přehledné formě na http://de.wikipedia.org/wiki/Handelsregister

Důležité upozornění:

Při zadávání kritérií pro vyhledávání je třeba vyplnit co nejpřesněji informace o subjektu, jehož výpis chceme získat. V SRN je totiž možné, aby bylo registrováno více společností se stejným názvem.

Datum publikování: Datum poslední editace: 4.11.2017