Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Právní formy společností v Německu

Zde naleznete základní informace o jednotlivých právních formách společností v Německu. Nabízíme Vám také komplexní služby při zakládání firem a zastoupení v Německu, včetně poradenství při volbě vhodné právní formy, zajištění sídla, potřebných registrací, analýz a osobní asistence při zakládání firmy. Více informací naleznete zde

Veřejná obchodní společnost (OHG):

Veřejná obchodní společnost (Offene Handelsgesellschaft) jako společnost osobní sdružuje společníky s cílem provozovat příslušnou obchodní živnost pod společným jménem, přičemž všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně. OHG může vlastním jménem nabývat práva, zavazovat se, nabývat vlastnictví a jiná věcná práva k nemovitostem, ale i žalovat a být žalována. Musí být proto zapsána v obchodním rejstříku u soudu příslušného dle sídla společnosti. Návrh na zápis musí obsahovat jména a příjmení společníků, jakož i jejich stav a bydliště, obchodní jméno společnosti, její sídlo a datum vzniku společnosti.

Komanditní společnost (KG):

Komanditní společnost (Kommanditgesellschaft) je také osobní společností mající některé charakteristiky právnické osoby. Od OHG se KG odlišuje především tím, že někteří její společníci ručí omezeně, jen do výše svého vkladu do společnosti (komandisté) a u ostatních společníků je ručení neomezené (komplementáři). Existuje zde tedy rozdílná míra ručení společníků. To musí být zřejmé i ze zápisu v obchodním rejstříku, který jinak obsahuje údaje obdobně jako u OHG. Odlišnému ručení společníků odpovídají i jejich odlišná práva ve společnosti. Komandisté nemohou zastupovat společnost či za ní jednat a mají i omezená práva kontroly činnosti společnosti.

Společnost s ručením omezeným (GmbH):

Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), je společností kapitálovou a tedy i právnickou osobou, v níž sdružují její společníci kapitál za účelem společného podnikání. Společníky GmbH mohou být jak osoby fyzické a právnické, tak i osobní společnosti, může jím však být též jen jeden společník. Je využívána s oblibou zejména jako právní forma malých a středních podniků. GmbH je jako právnická osoba nositelem práv a povinností, může žalovat i být žalována. Za své závazky ručí pouze majetkem společnosti. Společnost s ručením omezeným je zakládána společenskou smlouvou, která musí být podepsaná všemi společníky a notářsky ověřená. Společenská smlouva může obsahovat ustanovení upravující vztahy mezi společníky a vnitřní mechanismy fungování společnosti. Rozhodně však musí obsahovat název společnosti, její sídlo, předmět podnikání, výši základního jmění a vklady jednotlivých společníků. Základní jmění GmbH musí být nejméně ve výši 25 000 EUR a vklad jednotlivého společníka musí být nejméně ve výši 250 EUR a je-li vyšší, pak musí být vždy dělitelný stem. Vklad může být i nepeněžitý, pak ale musí být ve společenské smlouvě jasně identifikován a finančně ohodnocen. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 12 500 EUR, ale nepeněžitý vklad musí být vložen celý.

Srovnání právních forem GmbH a UG (haftungsbeschränkt), nazývané také Mini-GmbH, naleznete zde

Akciová společnost (AG):

Akciová společnost (Aktiengesellschaft) je společností kapitálovou, v níž její akcionáři sdružují kapitál za účelem podnikání. Je právnickou osobou s vlastní subjektivitou, je tedy nositelem práv a povinností, může být žalována i žalovat. Zakládat akciovou společnost může v SRN nejméně pět zakladatelů. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat identifikaci zakladatelů, název společnosti a její sídlo, údaje o akciích, členech představenstva a dozorčí rady, výši základního kapitálu. Základní kapitál musí být ze zákona nejméně ve výši 50.000 EUR, přičemž před jejím vznikem musí být splacena nejméně jedna čtvrtina základního kapitálu.

GmbH & Co. KG (německá zvláštnost):

Německá právní úprava umožňuje, aby do veřejné obchodní společnosti (OHG) i komanditní společnosti (KG) vstupovali jako společníci společnosti s ručením omezeným (GmbH). Tyto smíšené společnosti jsou i nadále buď OHG či KG, tedy mají všechny charakteristiky uvedené výše, ale míra jejich ručení se výrazně mění. Neomezené ručení společníků je u GmbH nahrazeno ručením omezeným. To je významné zejména u smíšené komanditní společnosti (GmbH & Co. KG), protože komplementář, je-li jím GmbH, neručí již neomezeně. U smíšené veřejné obchodní společnosti (GmbH & Co.) to znamená, že nejméně jeden ze společníků ručí omezeně.

Datum publikování: Datum poslední editace: 4.11.2017