Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Export zboží

Export zboží do Německa

Jsou nějaká omezení v tom, kolik a jakého zboží lze do Německa dovézt k obchodním účelům?

Obecně žádná taková omezení neexistují. V rámci jednotného vnitřního trhu ES se může zboží pohybovat zcela volně. Německé úřady mohou však omezit, či zcela zakázat dovoz zboží, které ohrožuje zdraví osob, zvířat a rostlin (např. zákaz dovozu hovězího masa z Velké Británie kvůli onemocnění BSE). Zvláštním předpisům podléhá dovoz zbraní. Obecně platí, že je také zakázán dovoz exotických zvířat, korálů, exotických rostlin atd., tedy zboží jež není možné dovážet na území celé EU.

Může se stát, že náš výrobek, který vyvážíme do mnoha států EU, nebude smět být vyvážen do SRN?

Ve výjimečných případech to možné je. Ačkoliv německý importér nepotřebuje na dovoz z ČR v zásadě žádné povolení či licence, u zvláště citlivých druhů zboží, například zemědělské a potravinářské výrobky, by si to měl ověřit. A to v případě zemědělských výrobků u Spolkového úřadu pro zemědělství a výživu (BLE) a u ostatních výrobků u Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA).

Jak je to s uznáváním certifikátů, technických osvědčení atd.?

V souladu s předpisy pro fungování jednotného vnitřního trhu Evropského společenství a s příslušnými rozhodnutími Soudního dvora ES může být zboží, které je uvedeno na trh jednoho členského státu, bez dalších administrativních požadavků uvedeno na trh ve všech ostatních členských státech ES. Formálně tedy není možné požadovat po českých exportérech jakékoliv certifikáty a osvědčení, která nejsou nutná při uvedení zboží na trh v České republice. Na druhou stranu je však pravda, že němečtí zákazníci jsou velmi nároční a nemají příliš důvěry ke zboží z východní a střední Evropy. Proto se mohou čeští exportéři setkat s požadavky svých obchodních partnerů na dobrovolnou certifikaci jejich zboží a výrobních postupů certifikačními autoritami v SRN. Po právní stránce je taková certifikace zbytečná, je však jistě vhodným marketingovým krokem, který může snížit nedůvěru německých spotřebitelů vůči českému zboží.

Právní rámec vývozu zboží:

Podmínky pro export zboží do Německa se řídí Smlouvou o založení ES, ustanoveními o volném pohybu zboží. Příslušnou část Smlouvy uvádíme zde:

Článek 23

1. Společenství je založeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech poplatků s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu ke třetím zemím. 2. Článek 25 a kapitola 2 této hlavy se týkají výrobků, které pocházejí z členských států, jakož i těch výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou v členských státech ve volném oběhu.

Článek 24

Za výrobky ve volném oběhu v členském státě se pokládají ty výrobky, které pocházejí ze třetích zemí, u kterých byly v tomto členském státě splněny dovozní náležitosti a zaplacena cla a poplatky s rovnocenným účinkem a u kterých nedošlo k plnému ani částečnému navrácení těchto cel a poplatků.

KAPITOLA 1

Celní unie

Článek 25

Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány. Tento zákaz se vztahuje také na cla fiskální povahy.

Článek 26

Společný celní sazebník stanoví Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

Článek 27

Při plnění úkolů, které jí byly svěřeny na základě této kapitoly, Komise vychází: a) z nutnosti podporovat obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi; b) z vývoje podmínek hospodářské soutěže uvnitř Společenství, pokud tento vývoj vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků; c) z požadavků zásobování Společenství surovinami a polotovary, přičemž Komise dbá, aby mezi členskými státy nedošlo k narušení podmínek hospodářské soutěže u konečných výrobků; d) z nutnosti vyvarovat se vážných poruch v hospodářství členských států a zajistit racionální rozvoj výroby a rozšíření spotřeby ve Společenství.

KAPITOLA 2

Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy

Článek 28

Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou zakázána.

Článek 29

Množstevní omezení vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázána.

Článek 30

Články 28 a 29 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.

Článek 31

1. Členské státy upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží. Tento článek se vztahuje na každý subjekt, jehož prostřednictvím členský stát právně nebo fakticky, přímo nebo nepřímo kontroluje, řídí nebo významně ovlivňuje dovoz nebo vývoz mezi členskými státy. Tato ustanovení platí i pro monopoly, jež stát svěřuje jiným subjektům. 2. Členské státy se zdrží zavádění jakéhokoli nového opatření, které by bylo v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1 nebo které by omezovalo dosah článků týkajících se zákazu cel a množstevních omezení mezi členskými státy. 3. V případě státního monopolu obchodní povahy, s nímž jsou spjata nařízení, jež mají usnadňovat odbyt nebo zhodnocení zemědělských produktů, musí být pravidla stanovená tímto článkem používána tak, aby byly zajištěny rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně příslušných výrobců.

(Text Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění smlouvy z Nice byl převzat z www.euroskop.cz)

Datum publikování: Datum poslední editace: 16.5.2017