Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německé právo

Platí ve všech spolkových zemích SRN jednotné právní normy?

V oblasti zákonodárné jsou Základním zákonem Spolkové republiky Německo (ústavou) určeny celkem tři sféry. Existuje výlučné zákonodárství Spolku v jehož rámci pouze Spolkový sněm a Spolková rada mohou přijímat určité zákony. Jedná se o zákony zejména v oblasti zahraniční politiky, obrany, dopravy letecké a železniční, pošt a telekomunikací, ale i právní ochrany živností a podobně. V rámci tzv. konkurujícího zákonodárství mohou přijímat zákony země pouze tehdy, nejsou-li přijímány Spolkem. Sem spadají oblasti úpravy jako je právo občanské a trestní, výkon trestu, řízení před soudy, advokacie, notářství, právní poradenství, právo spolčovací a shromažďovací, pracovní, atd. Až ve zbývajících oblastech mohou přijímat své vlastní zákony země. V oblasti výkonné je naopak více kompetencí přeneseno na země a to i v těch oblastech, které upravují spolkové zákony. Spolkové orgány provádějí správu pouze v takových oblastech jako je armáda, zahraniční politika, do značné části policie, finanční, pracovní úřady atd. Jednotlivé spolkové země mají tedy i své výkonné orgány v čele se zemskou vládou. Každá spolková země má například i své ministerstvo justice, do jehož působnosti patří i fungování soudů, ale i ministerstva práce, sociálních věcí, hospodářství atd.

Potřebuji jako český exportér vědět něco o německém právu, když platí jednotné evropské právo?

V podnikatelské oblasti nelze mluvit o jednotném evropském právu. V každé členské zemi platí národní obchodní právo, které se sice postupně přibližuje (harmonizuje), ale v němž stále platí určité odlišnosti. O německém právním prostředí se proto vyplatí mít alespoň základní informace.

Potřebuji v SRN ověřit dokumenty notářem. Je jedno, kterého si vyberu?

Pokud budete ověřený dokument potřebovat v ČR, pak je to jedno. Pokud ho budete potřebovat například u německého soudu, pak musí být notář místně příslušný, tedy musí vykonávat svoji činnost v teritoriu příslušného vrchního zemského soudu.

Náš německý obchodní partner požaduje, abychom do smlouvy uvedli, že případné spory se budou řešit podle německého práva a u německého soudu. Máme na to přistoupit?

Optimální je ve smlouvě příslušnost soudu a práva neuvádět, ať si žalující strana vybere soud sama. Současně ale i pro české podnikatele po vstupu do EU platí Nařízení Rady ES č. 44/2001 o působnosti, uznávání a výkonu rozsudků v občanských a obchodních záležitostech, které stanoví, že ve většině obchodních sporů bude muset být žaloba podávána u soudu příslušného dle sídla dlužníka. V tom případě bude také výhodnější, aby byla řešena podle zde platného práva.

Datum publikování: Datum poslední editace: 15.2.2017