Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Práce v Německu

Podmínky pro práci v Německu pro české občany

Koho se vlastně týká volný pohyb pracovníků ?

Týká se občanů, kteří chtějí v jiném členském státě EU vstoupit do zaměstnaneckého poměru, pracovat u tamní firmy. Netýká se zaměstnanců českých firem, případně českých podnikatelů (OSVČ), kteří pracují v SRN v rámci volného pohybu služeb.

Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení?

Čeští pracovníci mohou pracovat v Německu zcela volně bez pracovního povolení. Platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro německé zaměstnance. Stejnou svobodu mají také občané všech ostatních členských států EU.

Je nutné povolení k pobytu v Německu?

Ano, občané ČR musí v případě dlouhodobého pobytu na území Německa ohlásit svůj pobyt a získat povolení k pobytu. Povolení pobytu je spjato s délkou vašeho pobytu v SRN a vyřizují ho orgány cizinecké policie, tedy ministerstva vnitra. V SRN smíte být bez povolení k pobytu nejdéle tři měsíce, ale již po měsíci musíte svůj pobyt hlásit na cizineckém úřadě (Einwohnermeldeamt). Navíc se povolení k pobytu váže nejen k pracovním důvodům, ale také k důvodům rodinným (soužití manželů), humanitárním atd. Povolení k pobytu je buď časově omezené nebo trvalé.

Které právní normy upravují v SRN problematiku pracovních povolení?

Pracovní povolení se po skončení přechodných období týkají jen občanů Rumunska, Bulharska, Chorvatska a států, které nejsou členy EU. Problematiku pracovních povolení upravuje zákon o sociálním zabezpečení III (Sozialgesetzbuch – SGB III) a zejména pak Nařízení o pracovním povolení (Abeitsgenehmugungsverordnung – ArGV). Ty řeší problematiku pracovních povolení centrálně, pro celou SRN. Vzhledem k různé míře nezaměstnanosti v jednotlivých částech SRN se však doporučuje i v oficiálních materiálech pracovních úřadů, aby se každý konkrétní případ konzultoval na místním pracovním úřadě, kde má být práce poskytována. Více na www.arbeitsagentur.de

Slyšel jsem, že si český pracovník našel práci v Německu prostřednictvím sítě EURES. Co to znamená?

EURES je celoevropská síť poradenských míst, které mají umožnit mobilitu zaměstnanců v EU. V každém státě EU jsou do ní zapojeny místní úřady práce, které si navzájem vyměňují informace o volných pracovních místech. Více se lze dozvědět na stránkách EURES na portálu www.mpsv.cz . Centrální evropská prezentace tohoto systému je na adrese www.europe.eu.int/eures .

Chci si najít v SRN pracovní místo. Potřebuji k tomu povolení k pobytu nebo nějaké jiné povolení?

Můžete do SRN vyjet, hledat místo, účastnit se konkurzů, pohovorů atd. a to bez povolení k pobytu nejdéle po dobu tří měsíců. Pak již musíte povolení k pobytu mít (jako občan EU byste jej měl získat bez problémů). Po měsíci pobytu v SRN vzniká povinnost nahlásit se na cizinecký úřad. V současnosti však není jednoznačný výklad, zdali je povolení k pobytu nutné až po třech měsících nepřetržitého pobytu, nebo zdali se do délky pobytu v Německu započítávají i krátké návštěvy v ČR nebo v jiných státech EU.

Jak se prokazuje délka mého pobytu v SRN, když se do pasu nedává vstupní razítko a navíc tam mohu cestovat i jen s občanským průkazem ?

To je samozřejmě nesnadné. Nepodceňujte ale schopnosti německé policie a to zejména v případech, kdy budete pobývat na jednom místě.

Právní rámec práce v Německu:

Podmínky pro práci českých občanů v Německu se řídí Smlouvou o založení ES, ustanoveními o volném pohybu pracovníků a přístupovou smlouvou ČR k EU. Příslušnou část Smlouvy o založení ES uvádíme zde:

KAPITOLA 1

Pracovníci

Článek 39

1. Je zajištěn volný pohyb pracovníků ve Společenství. 2. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky. 3. S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví zahrnuje právo: a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států; c) pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků; d) zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem prováděcích nařízení vydaných Komisí. 4. Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě.

Článek 40

Rada přijímá postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem prostřednictvím směrnic nebo nařízení opatření potřebná k zavedení volného pohybu pracovníků tak, jak je vymezen v článku 48, a to zejména tím, že: a) zajistí úzkou spolupráci mezi vnitrostátními úřady práce; b) odstraní ty administrativní postupy a praxi, jakož i lhůty pro přístup pracovníků k volným pracovním místům, vyplývající buď z vnitrostátních právních předpisů, nebo z dohod dříve uzavřených mezi členskými státy, jejichž zachování by bylo překážkou liberalizace pohybu pracovníků; c) odstraní všechny takové lhůty a jiná omezení stanovená vnitrostátními předpisy nebo dohodami dříve uzavřenými mezi členskými státy, které kladou pro státní příslušníky jiných členských států jiné podmínky svobodné volby pracovního místa než pro vlastní státní příslušníky; d) vytvoří vhodný mechanismus, jenž by umožňoval propojení mezi nabídkou a poptávkou na trhu pracovních sil a usnadňoval jejich vyrovnávání způsobem, který by vylučoval vážné ohrožení životní úrovně a zaměstnanosti v různých regionech a odvětvích průmyslu.

Článek 41

Členské státy budou v rámci společného programu podporovat výměnu mladých pracovníků.

Článek 42

Rada přijme postupem podle článku 251 v oblasti sociálního zabezpečení taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění volného pohybu pracovníků; za tímto účelem Rada vytvoří systém, který migrujícím pracovníkům a oprávněným příslušníkům jejich rodin zajistí: a) započtení všech dob získaných podle práv členských států pro účely vzniku a zachování nároků na dávky, jakož i pro výpočet jejich výše, b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států. Rada rozhoduje jednomyslně postupem podle článku 251.

(Text Smlouvy o založení Evropského společenství ve znění smlouvy z Nice byl převzat z www.euroskop.cz)

Datum publikování: Datum poslední editace: 27.5.2021